پښتنو ځانونه په ذات پات ویشلي دي/ محمد شعیب خپلواک

زه ډیرې مودې راسې یو خبره په تکرار کوم خو له د یو چا غوږه ته مې و نه رسواله ، هغه دا ده ، چې د پختون قامی او اولسی تحریک او سر لوړې سره د پختنو دا لاتعلقی او مخالفت هیس کله هم د نا پوهی نتیجه نه ده ، د یو شعورې هسه ده ، دا چه کوم مونګ ګل خانان بولو دوې یې که وې .

پختون لکه د هندوانو په ذات پات کی تقسیم دی ، په هر کلی کی شل ذاتونه دې ، او دا ذاتونه د امتیاز ښکار دې ، او دا ښکار ذاتونه که تاسو ګل خانان بولی او که نور سه دوې هر وخت ستاسو په دې پختونولی اور لګولو ته تیار دي

مونګ د هغه چا د پختونولی طمعه کوو، د چا سره چې مونګ د خور لور رشته نه کوو ، نه یې ورکوو او نه ورنه غواړو ، دا چا چې په شامیلاتو کی په ورشو کی حصه نیشته ، که څوک هر څومره قابلیت ، شجاعت ولرې ، خو مونګ یې نه منو ځکه چه د هغه پلار هنر مند وو ، کورونه یی جوړا ول ، یییوه، پالا یې جوړه وله ، سپلی جامی یې جووړا ولی ، کټ بستره یی جوړه وله ، چج ټوکرې یې جوړا ولی . دا رنګ نه صرف مونګ خپل سماج مکمل تقسیم کړے ، بلکه زمونګ هنره هم په ځاے پاتی شوو ،

د یورپ لوهار د فیکټرې مالک شوو ، او ځمونګ اینګر دا سپک هنر پریخود ځکه مونګ ورته سپک کتل ،
یو وخت وو دا ټول ادم زاد قبائیل وو ، چا اوزار جوړاول او چا خکار او جنګ کوو ، هنر مند د خکار او د جنګ د خاونده ډیر عزت مند وو ، ځکه چی هغه د اوزارو ، جامی پیزار ، جراهے او پټے د پاره هنر مند ته مختاج وو ، د یو سماج ترقی ازادې او سر لوړې بغیر د هنر ، معاش او پیداوارې سوکالے ممکنه نه ده ، مونګ خپل هنر مند خپل هنر په وطن سپک کړو په کور کلی سپک کړو ، او په بدل کی مونګ په کل جهان کی د ټولو ارزان ، مزدوران شوو ، پختانه په کلو ټوپک په لاس خرش پرش ګرزې او په پردیس کی یا چوکیدران وې یا مزدوران او د ټولو غټ پکی ډرائیور وې

د هنرونو او هنرمندو سپکاوې او د ذات پات دې تنګ نظر سوچ مونږ غریبان کړو ، مونګ یې هر چا تا اسان کړو چه خپی راباندې کیدې ، او یو لوې شمیر زمونګ خپل پختانه رونړا چه زمونګ لاس او مټے جوړے دے شوو ، هغه یی پختون سیاست او پختون خپلواکې ته مخامخ ودراول . زمونګ د هغه رونړا اوس کسبونو ته مختاجه نه دې ، هغوې هم په پردیس کی پیسه اوګټله ، او اوس خپل سیاسی حثیت غواړې ، چه پختون سماج یې نه ورکوې ، هغه ده داسی سماج جر ړې اوخکل غواړې ،
پکار دا ده چی پختانه په قام میئین او انسانی سوچ لرونکی د باچا خان هغه لاره بیا ویزټ کړې په کومه چې هغوې دا هنر مند خلق خدائی خدمتګارے کی ځاے کړې وو

یاده دې وې غټان چرته هم د قام نه وې د ځان وې .او د باچا خان په تحریک کې د خپل وخت یو غټ خان ، نواب ، پیر مولا نه وو ، بلکه د باچا خان تحریک د دوې خلاف وو او دوې ټول د انګریز ملګرې وو غریب تباه نه دې غریب پوه دی

اړوندې ليکنې د ليکوال نورې ليکنې

تبصره وليکئ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.