پښتو یې ګانې او د هغې کارول/ کامران منګل

۵) د ستیانومونو څخه منځته راوړل شویو نومونو په پای کې: ستاینوم ……………… نوم خوشال ………………. خوشالي خوښ ………………… خوښي ناروغ …………………. ناروغي ۍ : لکۍ واله یې əy ۱) د ځینو ښځينه نومونو یوګړي په پای کې: ډوډۍ / خولګۍ / نړۍ / لړۍ (سلسله) ۲) د هغو نومونو ډېرګړي په پای کې، چې یوګړی یې یا په ي یا په ۍ پای ته رسېدلی وي: یوګړی ………………… ډېرګړی خوشالي ……………… خوشالۍ ناروغي ……………….. ناروغۍ زاري ……………………. زارۍ نړۍ …………………….. نړۍ لړۍ ………………………. لړۍ همدارنګه د پورتنیو نومونو په اوږښتي اکر (مفهوم حالت) کې، چې “د” ورسره ملګری وي اصلي حالت …………… اوښتی حالت خوشالي ……………….. د خوشالۍ شېبې ناروغي …………………. د دغې ” ناروغۍ لامل څه دی ئ: دې ته همزواله یې əy دا په کړونو (فعلونو) کې راځي، چې کړند (فاعل) یې دویم کس ډېرګړی (تاسو) وي او د پوښتنې په بڼه وي، لکه: تاسو څه کوئ؛ هلکانو تاسو کله راغلئ؟ همدارنګه همزواله یې په بولیو (امرونو) کې راځي، چې ډېرو تنو ته وي، لکه: ماشومانو راځئ ډوډۍ وخورئ؛ ملګرو دلته راشئ او کېنئ

اړوندې ليکنې د ليکوال نورې ليکنې

تبصره وليکئ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.